Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy informacjom niejawnym jest nadawana klauzula „tajne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że:

  • uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną suwerenności lub porządku konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej;
  • pogorszy stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami międzynarodowymi;
  • zakłóci przygotowania obronne państwa lub funkcjonowanie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • utrudni wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych w celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub ścigania sprawców zbrodni przez służby lub instytucje do tego uprawnione;
  • w istotny sposób zakłóci funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości;
  • przyniesie stratę znacznych rozmiarów w interesach ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypadku informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „tajne”, dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, wydane odpowiednio przez ABW.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia w terminie 6 miesięcy od daty wszczęcia postępowania musi on zorganizować kompleksowy system ochrony informacji niejawnych.