Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy informacjom niejawnym jest nadawana klauzula „poufne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że:

  • utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;
  • utrudni realizację przedsięwzięć obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność bojową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
  • zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli;
  • utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej;
  • utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ściganie sprawców przestępstw i przestępstw skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwości;
  • zagrozi stabilności systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej.

Dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne” jest świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, wydane odpowiednio przez ABW.

Zgodnie z art. 64 ust. 2 pkt 3 ustawy w przypadku ubiegania się przez przedsiębiorcę o świadectwo pierwszego lub drugiego stopnia w terminie 6 miesięcy od daty wszczęcia postępowania musi on zorganizować kompleksowy system ochrony informacji niejawnych.