Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa.

Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o różnych klauzulach, łącznie z systemem organizacyjno-technicznym ich ochrony. Natomiast podmiotami są przedsiębiorcy zamierzający uzyskać dostęp do informacji niejawnych w związku z realizacją umów lub zadań wynikających z przepisów prawa oraz jednostki organizacyjne zlecające ich wykonanie (jednostki zlecające).

W momencie gdy z wykonaniem umowy wiąże się dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne”, przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać stosowne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego. Wyjątkiem od tej zasady są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście. Osoby takie zobowiązane są jednak do posiadania odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa. Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorcy do zapewnienia ochrony informacji niejawnych, przed nieuprawnionym ujawnieniem w związku z realizacją umów lub zadań.

Jeżeli przedsiębiorca zamierza wykonywać umowy związane z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone”, to świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego nie jest wymagane (art. 54 ust. 9 ustawy).

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego po przeprowadzeniu postępowania sprawdzającego zwanego postępowaniem bezpieczeństwa przemysłowego.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego przeprowadzane jest w celu ustalenia, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach, jak np.: finansowym, organizacyjnym czy też kadrowym. W ramach tego postępowania przeprowadzane są również postępowania sprawdzające wobec osób które mają uzyskać dostęp do informacji niejawnych.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego może zostać wydane, w zależności od stopnia zdolności do ochrony informacji niejawnych:

 1. pierwszego stopnia – potwierdzające pełną zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji,
 2. drugiego stopnia – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania we własnych systemach teleinformatycznych,
 3. trzeciego stopnia – potwierdzające zdolność przedsiębiorcy do ochrony tych informacji, z wyłączeniem możliwości ich przetwarzania w użytkowanych przez niego obiektach.

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy świadectwo potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli:

 • „ściśle tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 5 lat od daty wystawienia,
 • „tajne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 7 lat od daty wystawienia,
 • „poufne” potwierdza zdolność do ochrony informacji niejawnych przez okres 10 lat od daty wystawienia.

Zgodnie z art. 55 ust. 2 ustawy w odniesieniu do świadectw bezpieczeństwa przemysłowego obowiązuje kaskada ważności uprawnień w zakresie ochrony informacji niejawnych, przez co należy rozumieć, że ważność tego samego świadectwa potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych oznaczonych wyższą klauzulą jest odpowiednio dłuższa dla klauzul niższych.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego obejmuje sprawdzenie przedsiębiorcy oraz osób funkcyjnych związanych z ochroną informacji niejawnych w przedsiębiorstwie. Do czynności, które są realizowane w toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego zalicza się:

 1. sprawdzenie danych przedsiębiorcy zawartych w rejestrach, ewidencjach i kartotekach,
 2. sprawdzenie danych przedsiębiorcy zawartych w ewidencjach i kartotekach niedostępnych powszechnie,
 3. sprawdzenie innych informacji uzyskanych w trakcie postępowania bezpieczeństwa przemysłowego.

W toku postępowania bezpieczeństwa przemysłowego sprawdza się:

 1. strukturę kapitału oraz powiązania kapitałowe przedsiębiorcy, źródła pochodzenia środków finansowych i sytuację finansową,
 2. strukturę organizacyjną,
 3. system ochrony informacji niejawnych, w tym środki bezpieczeństwa fizycznego,
 4. wszystkie osoby wchodzące w skład organów zarządzających, kontrolnych oraz osoby działające z ich upoważnienia,
 5. w szczególnie uzasadnionych przypadkach osoby posiadające poświadczenia bezpieczeństwa.

Za przeprowadzenie sprawdzeń wobec przedsiębiorcy i postępowań sprawdzających wobec jego pracowników ABW pobiera – na podstawie rachunku – zwrot zryczałtowanych kosztów przeprowadzenia czynności. Wysokość zryczałtowanych kosztów przeprowadzonych czynności określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie wysokości i trybu zwrotu zryczałtowanych kosztów ponoszonych przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego za przeprowadzenie sprawdzenia przedsiębiorcy oraz postępowań sprawdzających