Dostęp do informacji niejawnych wiąże się posiadaniem przez osobę odpowiednich poświadczeń.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” może nastąpić po pisemnym upoważnieniu przez kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli nie posiada się poświadczenia bezpieczeństwa oraz po przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych. Aby posiadać dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wymagane jest zatem:

  1. pisemne upoważnienie kierownika jednostki organizacyjnej lub ważne poświadczenie bezpieczeństwa;
  2. zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli tajności „poufne”, „tajne” lub „ściśle tajne” jest uwarunkowany posiadaniem odpowiedniego poświadczenia bezpieczeństwa, które może być wydane po przeprowadzeniu odpowiednio zwykłego lub poszerzonego postępowania sprawdzającego oraz po przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Poświadczenie bezpieczeństwa jest wydawane po zakończeniu postępowania sprawdzającego z wynikiem pozytywnym. Postępowanie sprawdzające ma na celu ustalenie, czy osoba sprawdzana daję rękojmię zachowania tajemnicy i jest przeprowadzane tylko przez podmioty wymienione w ustawie.

Jeśli osoba ma mieć dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, to:

  1. zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy, pełnomocnik ochrony przeprowadza wobec niej zwykłe postępowanie sprawdzające;
  2. zgodnie jednak z art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. b-d ustawy:
  • pełnomocnik ochrony, zastępca pełnomocnika ochrony oraz kandydaci na te stanowiska,
  • kierownik jednostki organizacyjnej, w której przetwarzane są informacje niejawne o klauzuli „poufne” lub wyższej,
  • osoby ubiegające się o dostęp do informacji niejawnych międzynarodowych lub o dostęp, który ma wynikać z umowy międzynarodowej zawartej przez Rzeczpospolitą Polską muszą poddać się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu przeprowadzanemu przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy, jeśli osoba ma mieć dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, to musi poddać się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu przeprowadzanemu przez  Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poświadczenie bezpieczeństwa wydaje się na okres:

  • 10 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”;
  • 7 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „tajne”;
  • 5 lat – w przypadku dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ściśle tajne”.